ប្រព័ន្ធផ្ដល់លេខអត្ដសញ្ញាណវិនិយោគិនតាមអនឡាញ

Investor ID Online

តើអ្វីជាប្រព័ន្ធ Investor ID Online?

Investor ID Online គឺជាកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកចុះឈ្មោះ និងធ្វើការស្នើសុំលេខអត្ដសញ្ញាណវិនិយោគិនតាមអនឡាញ ធ្វើការស្នើសុំបន្ដសពលភាពលេខអត្ដសញ្ញាណវិនិយោគិន ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ បន្ទាប់ពីទទួលបានលេខអត្ដសញ្ញាណវិនិយោគិន លោកអ្នកអាចយកវាទៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដើម្បីស្នើសុំបើកគណនីសម្រាប់ធ្វើការជួញដូរ។

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ

អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី

ភ្នំពេញ ស៊ីឃ្យូរីធី ភីអិលស៊ី

យាន់តា ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

កម្ពុ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

ខេមបូឌា-វៀតណាម ស៊ីឃ្យួរឹធី ឯ.ក

ខេប ស៊ីឃ្យួរឹធី លីមីធីត

ហ្គោលដេន ហ្វ័រឈូន (ខេមបូឌា) ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

កាណា ស៊ីឃ្យួរឹធី អិលធីឌី

អ អេច ប៊ី ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ម.ក

ភីភី លីង ស៊ីឃ្យួរឹធី ឯ.ក

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក

ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាលគ្រុប ស៊ីឃ្យូរីធី ម.ក

បេនចារ៉ាន អ៊ែសេត មេនេចម៉ិន​ (ខេមបូឌា) ម.ក