ប្រព័ន្ធផ្ដល់លេខអត្ដសញ្ញាណវិនិយោគិនតាមអនឡាញ

Investor ID Online

តើអ្វីជាប្រព័ន្ធ Investor ID Online?

Investor ID Online គឺជាកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកចុះឈ្មោះ និងធ្វើការស្នើសុំលេខអត្ដសញ្ញាណវិនិយោគិនតាមអនឡាញ ធ្វើការស្នើសុំបន្ដសពលភាពលេខអត្ដសញ្ញាណវិនិយោគិន ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ បន្ទាប់ពីទទួលបានលេខអត្ដសញ្ញាណវិនិយោគិន លោកអ្នកអាចយកវាទៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដើម្បីស្នើសុំបើកគណនីសម្រាប់ធ្វើការជួញដូរ។

SECURITIES FIRMS

SBI ROYAL SECURITIES

PHNOM PENH SECURITIES PLC

YUANTA SECURITIES (CAMBODAI) PLC

CAMPU SECURITIES PLC

ACLEDA SECURITIES PLC

CAMBODIA-VIETNAM SECURITIES

CAB SECURITIES LIMITED

GOLDEN FORTUNE (CAMBODIA) SECURITIES PLC

CANA SECURITIES LTD

RHB SECURITIES (CAMBODIA) PLC

PP Link Securities

Cambodia Securities Plc.

Royal Group Securities Plc

Banjaran Asset Management (Cambodia) Plc.