ប្រព័ន្ធផ្ដល់លេខអត្ដសញ្ញាណវិនិយោគិនតាមអនឡាញ

Investor ID Online

តើអ្វីជាប្រព័ន្ធ Investor ID Online?

Investor ID Online គឺជាកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកចុះឈ្មោះ និងធ្វើការស្នើសុំលេខអត្ដសញ្ញាណវិនិយោគិនតាមអនឡាញ ធ្វើការស្នើសុំបន្ដសពលភាពលេខអត្ដសញ្ញាណវិនិយោគិន ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ បន្ទាប់ពីទទួលបានលេខអត្ដសញ្ញាណវិនិយោគិន លោកអ្នកអាចយកវាទៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដើម្បីស្នើសុំបើកគណនីសម្រាប់ធ្វើការជួញដូរ។

SECURITIES FIRMS

SBI ROYAL SECURITIES

PHNOM PENH SECURITIES PLC

YUANTA SECURITIES (CAMBODAI) PLC

CAMPU SECURITIES PLC

ACLEDA SECURITIES PLC

CAMBODIA-VIETNAM SECURITIES

CAB SECURITIES LIMITED

GOLDEN FORTUNE (CAMBODIA) SECURITIES PLC

CANA SECURITIES LTD

RHB SECURITIES (CAMBODIA) PLC

PP Link Securities

Cambodia Securities Plc.

Royal Group Securities Plc